Algemene voorwaarden


Artikel 1. Algemeen

A. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Zwembad de Vrije Slag en een opdrachtgever of consument waarop Zwembad de Vrije Slag deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

B. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Zwembad de Vrije Slag waarbij door Zwembad de Vrije Slag voor de uitvoering derden worden betrokken.

C. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van een opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

D. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Zwembad de Vrije Slag en de opdrachtgever treden dan in overleg ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

E. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepaling.

F. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is vastgelegd, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

G. Indien Zwembad de Vrije Slag niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangd, betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Zwembad de Vrije Slag in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

A. Alle offertes en aanbiedingen van Zwembad de Vrije Slag zijn 14 dagen geldig, tenzij in de offerte en/of aanbieding een ander termijn van aanvaarding is gesteld.

B. Zwembad de Vrije Slag kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

C. Indien er sprake is van een offerte en/of aanbieding en/of overeenkomst tussen Zwembad de Vrije Slag en een andere zakelijke partij dan zijn de genoemde prijzen exclusief BTW. Is er sprake van een offerte en/of aanbieding en/of overeenkomst tussen Zwembad de Vrije Slag en een consument dan zijn de vermelde prijzen inclusief BTW.

D. Een samengestelde prijsopgave verplicht Zwembad de Vrije Slag niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

E. Zwembad de Vrije Slag zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

F. Zwembad de Vrije Slag heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijke Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

G. Indien door Zwembad de Vrije Slag of door Zwembad de Vrije Slag ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

H. Zwembad de Vrije Slag is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Zwembad de Vrije Slag de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

I. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Zwembad de Vrije Slag aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Zwembad de Vrije Slag worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zwembad de Vrije Slag zijn verstrekt, heeft Zwembad de Vrije Slag het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vindt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Zwembad de Vrije Slag ter beschikking heeft gesteld. Zwembad de Vrije Slag is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Zwembad de Vrije Slag is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

J. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever wordt gewijzigd, en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan ook het oorspronkelijke overeengekomen tarief worden verhoogd of verlaagd. Zwembad de Vrije Slag zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaard de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in tarief en termijn van uitvoering.

K. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Zwembad de Vrije Slag een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben.

L. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Zwembad de Vrije Slag gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Zwembad de Vrije Slag daardoor direct of indirect ontstaan.

M. De indicaties, richtlijnen en adviezen die worden gegeven met betrekking tot de duur van de overeenkomst zijn niet bindend voor Zwembad de Vrije Slag.

N. Overeenkomsten gesloten tussen Zwembad de Vrije Slag en de consument zijn bindend op het moment dat de consument de inschrijving heeft ingevuld. Voor iedere inschrijving wordt inschrijfgeld in rekening gebracht. De consument is, na inschrijving, verplicht dit inschrijfgeld te voldoen, ook wanneer van verdere uitvoer van de overeenkomst wordt afgezien.

Artikel 3. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

A. Zwembad de Vrije Slag is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever of consument de verplichtingen uit de overeenkomsten niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

B. Voorts is Zwembad de Vrije Slag bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Zwembad de Vrije Slag kan worden gevergd.

C. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Zwembad de Vrije Slag op de opdrachtgever of consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Zwembad de Vrije Slag de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

D. Indien Zwembad de Vrije Slag tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

E. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Zwembad de Vrije Slag gerechtigd tot een vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

F. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Zwembad de Vrije Slag gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

G. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Zwembad de Vrije Slag, zal Zwembad de Vrije Slag in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Zwembad de Vrije Slag extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Zwembad de Vrije Slag anders aangeeft.

H. In geval van liquidatie, (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement of beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of andere omstandigheid de opdrachtgever niet over zijn vermogen kan beschikken, staat het Zwembad de Vrije Slag vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Zwembad de Vrije Slag op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

I. Indien de opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

J. Na inschrijving ontvangt de consument een bevestiging van inschrijving. Vervolgens zal op de eerste factuur ook het inschrijfgeld in rekening worden gebracht evenals eventuele kosten voor aanschaf van materiaal. Met de inschrijving conformeert de consument zich aan de algemene voorwaarden van Zwembad de Vrije Slag.

K. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd vanuit de consument wordt een opzegtermijn gehanteerd van een maand. Opzeggingen dienen een maand van te voren schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Opzeggen geschiedt altijd per de eerste van de maand. Afwijkingen van deze bepaling dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 4. Overmacht

A. Zwembad de Vrije Slag is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

B. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Zwembad de Vrije Slag geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zwembad de Vrije Slag niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Zwembad de Vrije Slag heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Zwembad de Vrije Slag zijn verbintenis had moeten nakomen.

C. Zwembad de Vrije Slag kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 5. Betaling en incassokosten

A. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Zwembad de Vrije Slag aan te geven wijze. Zwembad de Vrije Slag is gerechtigd om periodiek te factureren. De facturatie geschiedt voorafgaand aan de nieuwe maand. Eventuele afwijkingen hiervan moeten vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.

B. Indien de opdrachtgever in het geval van een andere organisatie in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welke geval de wettelijke rente is verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Daarnaast worden de buitengerechtelijke kosten op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, doorberekend.

C. Indien de opdrachtgever, in dit geval een consument, bij overeenkomst in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de consument in verzuim. Bij de eerste herinnering worden er geen administratiekosten in rekening gebracht. Na de eerste herinnering heeft de consument opnieuw 14 dagen de tijd om de openstaande factuur te voldoen. Bij de tweede herinnering worden administratiekosten van € 19,95 in rekening gebracht. De betalingstermijn voor de tweede herinnering bedraagt 7 dagen. Indien de factuur niet wordt voldaan, behoudt Zwembad de Vrije Slag het recht om de toegang tot de activiteit te ontzeggen. Daarnaast worden de buitengerechtelijke kosten op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is doorberekend.

D. De opdrachtgever en / of consument is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem betaalde aan Zwembad de Vrije Slag verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
E. Tijdens de vakantieperiodes, zoals deze worden aangegeven door Zwembad de Vrije Slag, kunnen de activiteiten komen te vervallen. Indien er buiten deze periodes activiteiten worden gemist, dan is de opdrachtgever wel lesgeld verschuldigd, maar wordt er gekeken naar een inhaalmogelijkheid. Afwezigheid dient uiterlijk op de ochtend van de lesdag te worden gemeld. Wanneer dit gebeurd worden er een tweetal opties aangeboden om de les in te halen op een later tijdstip. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

F. Zwembad de Vrije Slag is gerechtigd om eenmaal per kalenderjaar haar tarieven opnieuw vast te stellen. Eventuele wijzigingen geschieden aan het eind van ieder kalenderjaar en worden van kracht op de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is het uitsluitend de opdrachtgever en / of consument die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Zwembad de Vrije Slag alsdan alsnog bereid is om de overeenkomt op basis van de oorspronkelijke overeengekomen voorwaarden uit te voeren; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of op Zwembad de Vrije Slag rustende verplichtingen in gevolgen van de wet.

Artikel 6. Huisregels

A. Gedurende de activiteiten dient de opdrachtgever en / of consument zich aan de vastgestelde huisregels te houden van de locatie waar hij of zij zich op dat moment bevindt.

B. Het personeel van desbetreffende locatie zorgt voor het naleven van de huisregels, voor zover dit redelijkerwijs van hen kan worden verlangd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

A. Indien Zwembad de Vrije Slag aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepalingen is geregeld.

B. Zwembad de Vrije Slag is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Zwembad de Vrije Slag is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever en / of consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

C. Indien Zwembad de Vrije Slag aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Zwembad de Vrije Slag beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

D. De aansprakelijkheid van Zwembad de Vrije Slag is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

E. Zwembad de Vrije Slag is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Zwembad de Vrije Slag aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Zwembad de Vrije Slag toegerend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Zwembad de Vrije Slag aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Zwembad de Vrije Slag is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

F. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Zwembad de Vrije Slag of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 8. Vrijwaring

A. De opdrachtgever vrijwaart Zwembad de Vrije Slag voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Zwembad de Vrije Slag toerekenbaar is. Indien Zwembad de Vrije Slag uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Zwembad de Vrije Slag zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dit geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Zwembad de Vrije Slag, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Zwembad de Vrije Slag en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9. Intellectuele eigendom en privacybescherming

A. Zwembad de Vrije Slag behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Zwembad de Vrije Slag heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijnde toegekomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis aan derden wordt gebracht.

B. Met inachtneming van de wet bescherming persoonsgegevens zal Zwembad de Vrije Slag strikt vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan. Persoonsgegevens met betrekking tot gezondheid verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van een passend advies. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven. Verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk en worden op verzoek van de klant verwijderd uit bestanden. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, gaat de klant akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens al hiervoor bedoeld.

Artikel 10. Toepasselijk recht op geschillen

A. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zwembad de Vrije Slag partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

B. De rechter in de vestigingsplaats van Zwembad de Vrije Slag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij die wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Zwembad de Vrije Slag het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

C. Partijen moeten zich eerst hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten, voor hier de rechtspraak bij betrokken wordt.

Artikel 11. Vindplaats en wijziging voorwaarden

A. Deze algemene voorwaarden zijn op juridische correctheid bekeken. Vervolgens zijn deze voorwaarden kenbaar gemaakt op maart 2018. De voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 april 2018.

B. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Zwembad de Vrije Slag.

C. Zwembad de Vrije Slag behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De opdrachtgever dient een maand van te voren hiervan op de hoogte te worden gebracht.

D. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Zwembad de Vrije Slag.

E. Deze algemene voorwaarden worden aanvaard, indien de opdrachtgever de overeenkomst heeft ondertekend en/of de inschrijving is voltooid.

F. De Nederlandse tekst van algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg ervan.

100% Waterpret

Een bezoekje aan zwembad de Vrije Slag is voor het hele gezin leuk. Van ons kinderbad, tot de glijbaan en onze duikplanken. Voor elke leeftijd is er wat leuks te beleven.